ประวัติบริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด

     บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 (เดิมคือ บริษัทจินเจียว เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน กันยายน ค.ศ. 1990) โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตเกี่ยวกับงาน Laminating, CNC, Adhesive Coating and Processing for Footwear, Luggage, Packaging Material, Garment, Sport Equipment, Electric and Electronic Equipment and Automotive Parts อย่างครบวงจรชั้นนำของไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและวัตถุดิบ และบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ การผลิต จำหน่าย และบริการให้กับลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วน และวัตถุดิบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการผลิต และทำการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายบริษัทคือ “ลูกค้าชื่นชอบ ส่งมอบตรงเวลา คุณภาพก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง” จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ TS16949 และนำมาประยุกต์ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการขององค์กร อีกทั้ง ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นระหว่างองค์กรธุรกิจ (Business-to-business relation.3s) ด้วยกันเอง ในการสรรหาผู้ส่งมอบ และช่วยเสริมศักยภาพของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมขององค์กร

 

ประวัติ การก่อตั้ง
      ด้วยวิสัยทัศน์ของ คุณ เยี๊ยะ หยง หลิน ประธานกรรมการบริษัท ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ จึงก่อตั้ง บ.จินเจียว เอ็นเตอร์ไพรส์ในเดือนกันยายน 1990 ในเขตส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู และเปลี่ยนชื่อเป็น บ.จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 ในเดือนมกราคม 2002 ณ ที่ตั้งบริษัทฯในปัจจุบัน
โดยเริ่มประกอบธุรกิจรับจ้าง Laminate , Adhesive , Perforation ที่ใช้ในวงการธุรกิจรองเท้าเป็นหลัก
ต่อมาจากการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงเพิ่มกระบวนการผลิตในการ Cut size , Die Cut , Haft Cut , Heat Press ที่ใช้ในวงการ Electronic และ Automotive ในปัจจุบัน

 

 


วิสัยทัศน์
บริษัท จินจั้นเอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการงานลามิเนตครบวงจรของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเซียซึ่งจะจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดได้มาตรฐานและราคายุติธรรม

 
 
พันธกิจ
บริษัท จินจั้นเอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด มีความมุ่งมั่นแรกและสำคัญที่สุดที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและการบริการที่ดีเลิศให้แก่ลูกค้าของเรา โดยตระหนักถึงกระจายสินค้าและบริการให้ทั่วถึง อีกทั้งยังครอบคลุม ในเรื่องของการให้คำปรึกษา การออกแบบ และ การผลิตที่ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของลูกค้าให้มากที่สุด ผลที่องค์กรได้รับคือความสำเร็จที่เหนือกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทเป้าหมายภายนอกองค์กร

 • เป็นผู้นำทางธุรกิจรับจ้างผลิตเกี่ยวกับงานลามิเนต อย่างครบวงจรชั้นนำของไทยและเอเซีย
 • สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและดีที่สุดมากกว่าคู่แข่ง
 • เลือกวิธีการที่ดีที่สุดในบริหารการจัดการและการปฏิบัติ และให้ความสำคัญในทุกกระบวนการทางธุรกิจ
 • ปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ สรรสร้าง และ เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างมีศักยภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท ส่งผลให้มีลูกค้าประจำมากยิ่งขึ้น
 • เพิ่มการบริการ ซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจทางการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างในการบริการ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างทั่วถึง
 • ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นปีละ 15% เพื่อให้เกิดผลกำไรการประกอบกิจการของบริษัทฯสูงสุด


เป้าหมายภายในองค์กร

 • เกิดความสามัคคีกันและร่วมแรงร่วมใจกันภายในองค์กร
 •  ทุกคนในองค์กรเกิดความกระตือรือล้น และเกิดความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานเนื่องจากขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนที่จะได้รับจากผลประกอบการเป็นตัวขับเคลื่อน
 •  ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
 •  เกิดการปรับปรุงและพัฒนา คน เครื่องจักร วัตถุดิบ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัฒน์
 •  มีสวัสดิการสำหรับพนักงานมากขึ้น

 ทุกคนในองค์กรมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
 

 ปณิธาน
บริษัทมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างความประทับใจ ในการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง มีคุณภาพและบริการด้วยไมตรีจิต

 
คำขวัญ
“ลูกค้าชื่นชอบ ส่งมอบตรงเวลา คุณภาพก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง”การจัดการ
การจัดการภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธุรกิจ บริษัทฯมุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามีความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า และพนักงาน ตลอดจนสังคมโดยรวมวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมจะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ
ไปพร้อม ๆ กันอยู่เสมอ เพราะเรารู้ว่า “ภาพต่อ” แต่ละชิ้นที่เราได้นำมาประติดประต่อกันนั้นคือ แต่ละก้าวที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

 


พลัง : มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อการเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน
สร้างสรรค์ : ริเริ่ม ต่อยอดความคิดได้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
สามัคคี : ร่วมแรงร่วมใจให้ไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ไมตรีจิต : การให้อภัยซึ่งกันและกัน และ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มิตรภาพ : ปลูกได้ด้วยใจ หล่อเลี้ยงด้วยรอยยิ้ม

 

การมีส่วนร่วมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอด 2 ทศวรรษ ของการดำเนินกิจการ บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด ให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และตระหนัก ต่อคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้อง
 • ด้านการพัฒนาสังคม ทาง บริษัท จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ที่สถานศึกษาอยู่ในบริเวณของ ใกล้เคียง ด้วยความตระหนัก และรู้คุณค่าของเด็กๆ ที่จะก้าวขึ้นมาทดแทน และเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของการพัฒนา บริบทของประเทศ
 • ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทเริ่มมีนโยบาย วางแผน ในกรณีนำพลังงานทดแทนมาใช้ทั้งด้านพลังงาน แสงสว่าง รวมถึงลดมลพิษ ในทุกๆมิติ โดยเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง ผ่านกิจกรรม และกระบวกการ เช่นการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในพาหนะต่างๆ ของบริษัท ทั้งด้านการส่งของ หรือการติดต่อคู่ค้า และสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความสะอาดและสดชื่น ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

 

 

 


             

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้